Packages

IMG_0808

1 HOUR- 250 EUROS

80 MINUTES- 350 EUROS

90 MINUTES- 400 EUROS

2 HOURS- 500 EUROS

3 HOURS- 700 EUROS

4 HOURS- 900 EUROS

DINNER DATE- 1000 EUROS

OVERNIGHT- 1500 EUROS

24 HOURS- 2000 EUROS

WEEK-END- 4000 EUROS